Fokusområder 2020-2021

Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi arbejder med implementeringen og konsolidere den nye styrkede læreplan. Det vil sige, at vi fortløbende arbejder på, at alle børn, med afsæt i den styrkede læreplan – herunder vores faglige intention og læringsmål indenfor hvert læreplanstema - skal opnå trivsel, dannelse, læring og udvikling. Dette skal ske i en pædagogisk praksis, hvor vi kontinuerligt dokumenterer, reflekterer og evaluerer.

Læringsmiljøer af høj kvalitet

Vi har fokus på og arbejder med udvikling af læringsmiljøer af høj kvalitet. Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af- og tilrettelægger læringsmiljøer der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer.

Feedbackkultur

Vi arbejder med udviklingen af en feedbackkultur for til stadighed som medarbejdere og ledelse at styrke vores professionelle læringsfællesskab og dermed også den enkeltes og gruppens faglighed.

En attraktiv arbejdsplads

Vi har fokus på Den magiske gryde som en arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for på den måde, at vedblive at være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække fagligt kompetente og engagerede medarbejdere og ledelse.

Udarbejdelse af en strategi

Bestyrelse, medarbejdere og ledelse har igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en strategi for Den magiske gryde i de kommende år. Strategien skal medvirke til at sikre, at vi arbejder fokuseret på, at styrke de områder vi, udover kvalitet i kerneydelsen, ønsker skal være vores særlige kendetegn og kant.

Indenfor